Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN THE FUTURE STORE

versie maart 2021

The Future Store is een handelsnaam van Serious Cybernetics B.V. en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30111439.
Adresgegevens: Helling 466 | 3523 CC Utrecht | 030-2316360 | futurestore.nl

Algemeen

-De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met The Future Store aangegane overeenkomsten, ongeacht anders luidende bepalingen in eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, tenzij anders is overeen gekomen.

Aanbiedingen

-Alle offertes en prijsopgaven die door The Future Store worden gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door The Future Store anders is vermeld.
-Een overeenkomst tot het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de desbetreffende opdracht schriftelijk door The Future Store is bevestigd, danwel The Future Store met levering is begonnen. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

Levering

-Alle door The Future Store genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld. Indien overschreiding dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden gemeld. In geval van overmacht aan de zijde van The Future Store zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

-Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan alles wat daarover in wet en jurisprudentie wordt begrepen. The Future Store is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Vervoer

-In- en uitlading en vervoer van de goederen geschieden voor rekening en risico van koper, tenzij The Future Store het vervoer verzorgt, of tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
-Koper is gehouden de geleverde goederen in ontvangst te nemen. Indien de koper in strijd met deze gebondenheid handelt, zijn de kosten van opslag voor rekening van de koper.

Prijzen

-Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen dan is The Future Store gerechtigd de prijs te verhogen. In dit geval heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Betalingsvoorwaarden

-Betaling dient te geschieden voor of bij aflevering of op de termijn die is overeengekomen en op de factuur staat vermeld.
-The Future Store is te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te leveren goederen of te verrichten werkzaamheden.
-Indien betaling van een voorschot wordt geweigerd of nagelaten, heeft The Future Store het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de koper hierdoor recht op schadevergoeding krijgt.
-Ingeval van niet (tijdige) betaling is koper automatisch in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan The Future Store, is koper over het uitstaande bedrag een onmiddelijke opeisbare rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente.
-Alle gerechtelijk als buitengerechtelijk incassokosten, die de verkoper moet maken ter inning van uitstaande bedragen, zijn voor rekening van de koper, behalve indien bij rechterlijke uitspraak anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend volgens wat wettelijk is bepaald, ook ingeval van faillissement of surseance van betaling.

Eigendomsvoorbehoud

-Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen welke uit de overeenkomst voortvloeien blijven de geleverde goederen eigendom van The Future Store en heeft The Future Store het recht reeds afgegeven goederen bij de koper terug te halen. Koper dient daartoe medewerking te verlenen.
-Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is koper niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of te verkopen.

Aansprakelijkheid

-The Future Store is slechts verantwoordelijk voor tekortkomingen als deze vermeden hadden kunnen worden met inachtneming van de zorgvuldigheid en het vakmanschap die redelijkerwijs mochten worden verlangd. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is The Future Store slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
-Iedere aansprakelijkheid van The Future Store voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
-Voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding dient de koper de schade na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk bij verkoper melden.

Garantie en reclame

-The Future Store biedt garantie op de geleverde goederen conform de voor die goederen geldende fabrieksgarantie, tenzij anders overeengekomen, mits onderstaande regels van melding in acht zijn genomen. Op tweedehands apparatuur wordt, tenzij anders overeen gekomen, drie maanden garantie verleend. Deze garantie behelst onderdelen en arbeidsloon en alleen voorzover die bij nieuwkoop door de fabrieksgarantie gedekt zouden worden. Alle verzendkosten en administatiekosten die inrekening worden gebracht door de fabrikant of importeur vallen niet onder de garantie en dienen door de koper te worden voldaan. Mochten de geschatte reparatiekosten de aankoopprijs overstijgen, dan is The Future Store gerechtigd de koop te ontbinden en de koper zijn aankoopbedrag te retourneren. Dit alles behoudens wettelijke regels hieromtrent.
-De koper dient terzake van uiterlijk waarneembare gebreken uiterlijk acht dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid jegens The Future Store vervalt.
-Reclame van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van The Future Store.
-Indien reclame gegrond is worden de goederen na overleg gerepareerd, vergoed of vervangen. Reclame schort de verplichtingen van de koper niet op.

Annulering en retouren

Voor consumenten geldt dat binnen 7 dagen producten geretourneerd kunnen worden zonder opgaaf van reden waarbij het volledige aanschafbedrag zal worden geretourneerd indien de producten compleet in verpakking en onbeschadigd zijn.
Voor producten die bij ingebruikname door de koper direct een gebrek of defect vertonen, zal de verkoper voor de vervoerskosten voor het retourneren zorg dragen. Hiervoor dient de koper binnen 7 dagen het gebrek te melden bij de verkoper.
In alle andere gevallen geldt bij annulering van de overeenkomst door de koper ten gevolge van welke oorzaak dan ook, dat verkoper het recht heeft nakoming te eisen.

Ontbinding

-The Future Store is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
• de koper niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
• de koper surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat.
• de koper een vennootschap is en deze wordt ontbonden.
In bovengenoemde gevallen wordt de koper geacht in gebreke te zijn.

Geschillenregelen en Toepasselijk recht.

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.